Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku

Deklaracja dostępności


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2czersk.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2015-04-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-25.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych.
2. Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
- Określenie celu linków
- Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony)
- Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
- Uzupełnienie opisów dla stron i plików
- Uzupełnienie informacji o dostępie do tłumacza języka migowego
- Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie
- Uzupełnienie wyjaśnienia dla użytych skrótów


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-20.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Jakubowski lub Marcin Grada, adres poczty elektronicznej czersksp@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502248114 lub 523989235. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Szkoła mieści się przy głównej ulicy miasta, czyli ul. Kościuszki 6.
Przed Szkołą po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się parking, wjazd ul. Rzemieślniczą.
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim do budynku szkoły zapraszamy od strony ul. Rzemieślniczej, od boiska szkolnego wejściem z podjazdem. Sekretariat Szkoły znajduje się na parterze pod nr 4.
W budynku szkoły niestety nie posiadamy łazienek przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Informacja w przygotowaniu.